Posts tagged with ‘فرایند مداومت،راه ایمان ،ه خاطر آینده’

2 Items

نان روزانه 8 دسامبر 2019،فرایند مداومت

by admin

فرایند مداومت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که در نوشتجات پولس در رومیان 5 : 1 – 2 آمده است ” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح […]

نان روزانه 8 دسامبر 2016،فرایند مداومت

by admin

فرایند مداومت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم بیائید به برخی از اصول ساده ای که به ما برای بدست آوردن استقامت کمک می کنند نگاه کنیم که در نوشتجات پولس در رومیان 5 : 1 – 2 آمده است ” پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح […]