Posts tagged with ‘قلب و زبان،کتاب رومیان’

1 Item

نان روزانه 26 اکتبر 2020،قلب و زبان

by admin

قلب و زبان بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم در باب 10 از کتاب رومیان پولس واضح تر از هر جای دیگر عهد جدید آنچه برای نجات لازم است را متذکر می شود. او با این واژه ها شروع می کند. رومیان 8 الی 9 چنین می گوید “و در مقابل چه می گوید […]