Posts tagged with ‘مرواریدهای گران بها،متی،مثلی’

2 Items

نان روزانه 11 جولای 2020،مرواریدهای گران بها

by admin

مرواریدهای گران بها من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم در متی 13: 45 – 46 عیسی مثلی را باز گو می کند که به نظر من به زیبا ترین نحو شگفتی نجات ما را تشریح می کند. این مثل برای من نجات نفس انسان را به تصویر می کشد. عیسی آن تاجر […]

نان روزانه 11 جولای 2017،مرواریدهای گران بها

by admin

مرواریدهای گران بها من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم در متی 13: 45 – 46 عیسی مثلی را باز گو می کند که به نظر من به زیبا ترین نحو شگفتی نجات ما را تشریح می کند. این مثل برای من نجات نفس انسان را به تصویر می کشد. عیسی آن تاجر […]