Posts tagged with ‘نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما’

1 Item

نان روزانه 9 فوریه 2020،نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما

by admin

نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام می دانیم که در زبان اصلی واژه تقدیس با کلمه قدیس ارتباط مستقیمی دارد. نقشه خداوند برای ما این است که ما را مقدس گرداند. قدوسیت یکی از ویژه گی های خاص ذات […]