نقشه خداوند برای مقدس نمودن ما
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
می دانیم که در زبان اصلی واژه تقدیس با کلمه قدیس ارتباط مستقیمی دارد. نقشه خداوند برای ما این است که ما را مقدس گرداند. قدوسیت یکی از ویژه گی های خاص ذات خداست. ذات خداوند دارای صفات بی نظیری است. صفاتی از قبیل محبت، قدرت، حکمت و بسیاری از ویژه گی های متعال دیگر. اما تمام این صفات دارای ماهیتی هستند که می توان گفت به صورت غیر مستقیم در وجود انسانها منعکس شده است. ما محبت را در انسان ها می بینیم. افرادی را می شناسیم که قوی هستند. انسانهایی را ملاقات می کنیم که حکیم هستند. البته این ویژه گی ها در سطحی پائین تر ازآنچه در وجود خداوند است مشاهده می شوند . اما حداقل ما در مورد اینکه این صفات چه هستند تصویری در ذهن خود داریم . اما زمانی که درباره قدوسیت سخن به میان می آید بر زمین هیچ چیزی وجود ندارد که ما بتوانیم به عنوان ملاک سنجش قدوسیت خدا از آن استفاده کنیم. قدوسیت خداوند منحصر به فرد است. قدوسیت ویژگی است که خارج از او یافت نمی شود. باور کنید شما می توانید میزان شناخت تان از خداوند را بر اساس شناخت قدوسیتش بسنجید. این مطلب را این چنین بازگو می کنم. خداوند را برای نیکویی اش شکر می کنیم او را برای عظمتش ستایش می کنیم و برای قدوسیتش می پرستیم. پرستش ما واکنشی است در مقابل قدوسیت او. خداوند در عهد عتیق می فرماید :” زیرا من یهوه خدای شما هستم پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید زیرا که من قدوسم . خود را با هیچ جنبنده ای که بر زمین می خزد نجس مسازید . ” ( لاویان 11 : 44 ) و در عهد جدید پولس یک بار دیگر کلام خداوند را بازگو می کند و چنین می نویسد
” چرا که نوشته شده است مقدس باشید زیرا من قدوسم. ” ( اول پطرس 1: 16
اما در این دو آیه به دو روش متفاوت به یک نکته اشاره شده است. این دو روش را در روزهای آینده با یکدیگر مقایسه می کنیم. یکی در عهد عتیق است و دیگری در عهد جدید
خداوندا به خاطر خون عیسی از تو متشکرم . اعلام می کنم که تو قدوس هستی و شایسته پرستش. از طریق خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای خداوند جدا شده ام. آمین