Posts tagged with ‘پاد زهری برای تنهایی،پدر من’

2 Items

نان روزانه 28 آگوست 2020,پاد زهری برای تنهایی

by admin

پاد زهری برای تنهایی پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم . وقتی از خود می پرسم امروزه چقدر مسیحیان تنها در دنیا وجود دارند پاسخی که به ذهنم می رسد پریشانیم می کند. ایمان دارم که نباید چیزی به عنوان مسیحی تنها وجود داشته […]

نان روزانه 28 آگوست 2019،پاد زهری برای تنهایی

by admin

8 پاد زهری برای تنهایی پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم وقتی از خود می پرسم امروزه چقدر مسیحیان تنها در دنیا وجود دارند پاسخی که به ذهنم می رسد پریشانیم می کند. ایمان دارم که نباید چیزی به عنوان مسیحی تنها وجود داشته […]