Posts tagged with ‘پذیرش خود،خداوند،باور’

2 Items

نان روزانه 26 می 2020،پذیرش خود

by admin

پذیرش خود عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم باید هر آنچه که خداوند در کلامش گفته را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده هستید .کلام خدا به ما می گوید که هدف خداوند از ازل این بوده که ما […]

نان روزانه 26 می 2017،پذیرش خود

by admin

پذیرش خود عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم باید هر آنچه که خداوند در کلامش گفته را با ایمان بپذیرید. باید باور داشته باشید که در مسیح پذیرفته شده هستید .کلام خدا به ما می گوید که هدف خداوند از ازل این بوده که ما […]