Posts tagged with ‘پیشرفت در سعی و تلاش شخصیT کوشا باشیم’

2 Items

نان روزانه 15 اکتبر 2019،اهمیت کوشا بودن

by admin

اهمیت کوشا بودن بیائید کوشا باشیم کوشا بودن راه حل بعدی است که در باب 4 عبرانیان دیده می شود. قبلاً به این نکته اشاره کردیم که این هشدار براساس تجربه ای است که قوم اسرائیل در سفر خود از مصر به سوی بیابان تجربه نمودند. بسیاری از آنها نتوانستند به سرزمین موعود راه یابند […]

نان روزانه 18 اکتبر 2016،پیشرفت در سعی و تلاش شخصی

by admin

پیشرفت در سعی و تلاش شخصی بیائید کوشا باشیم دعای زیبا و طولانی در کتاب امثال وجود دارد که حکم چراغ راهنما برای راهم بوده است. این دعا خلاصۀ روش دست یابی به ثروت و رفاه دائمی را بازگو می کند. یکی از شرایط را خداوند انجام می دهد و شرط دیگر را ما تا […]