Posts tagged with ‘گناه،اعتراف،خون عیسی،خداوند’

1 Item

نان روزانه 20 ژانویه،به گناهانمان اعتراف کنیم

by admin

به گناهانمان اعتراف کنیم با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در مزمور 32 داود پادشاه از تجربیات شخصی خود می نویسد :” هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخوانهایم می پوسید از ناله ای که تمام روز بر می کشیدم . زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می کرد. طراوتم […]