Posts tagged with ‘یکدیگر،عضو بدن ،مسیح’

1 Item

نان روزانه 17جولای 2017،ما به یکدیگر نیاز داریم

by admin

ما به یکدیگر نیاز داریم من عضو بدن مسیح هستم پولس در افسسیان 1 : 22 – 23 تصویری از قوم خدا بر روی زمین ارائه می دهد. پولس این تصویر در را اول قرنتیان بسط و گسترش داده و چنین می گوید ” بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از […]