در این ویدیو درک پرینس سعی می کند بعد از تشریح ملکوت شیطان نحوه پیروزی بر آن را نیز توسط کلیسا شرح دهد