برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه،همراه با شکرگزاری، در خواستهای خود را به خدا ابراز کنید

فیلیپیان۶:۴

هر گز بدون شکرگزاری هیچ چیز از خدا نخواهید

درک پرینس