با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نباشید. همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید.

افسسیان  ۵:۱۵

وقتی که روح قدس در شمااست شماحمیشه برای همه چیز به عیسی مسیح شکر گوید

درک پرینس