آیا این سه عبارت به یک معنی هستند؟ بسیاری دعا و پرستش را نیز یکی می دانند ولی در این ویدیو درک پرینس سعی می کند معنای هر کدام را بر اساس آیات کتاب مقدس بررسی کند