خلقتی کامل
بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من
اگر به کتاب ایوب نگاه کنیم مکاشفات بی نظیری درباره بدن مان آن جا ذکر شده است. بین کتاب پیدایش و ایوب ارتباط متقابل و زیبایی وجود دارد. ایوب 10 : 8 – 12 خلاصه ای از خلقت بی نظیر خداوند درباره بدن های ما به ما ارائه می دهد. آیه 8 چنین می گوید : " دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون هلاکم می کنی ؟ "همان طور که در پیدایش 2 : 7 می خوانیم خداوند انسان را از خاک سرشت و این واژه بیانگر عمل ماهرانه و هوشمند خداوند است. همانطور که در کتاب ایوب نیز بدان اشاره می شود این عمل در زمان خلقت انسان رخ می دهد
" دستان تو مرا به تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون هلاکم می کنی ؟ تمنا به یاد آری که من را از گل سرشتی آیا تا کنون مرا به خاک باز می گردانی ؟ آیا مرا همچون شیر نریختی و همچون پنیر منجمد نساختی ؟ مرا به پوست و گوشت پوشانیدی و به استخوانها و پی ها بافتی " ( ایوب 10 : 8 – 1
در این قسمت ایوب به زیبایی خلقت قسمت های مختلف بدن را به ما نشان می دهد و با چه وضوحی این خلقت را تشریح می کند. در آیه 12 می خوانیم : " مرا حیات و محبت بخشیدی و در عنایت خود روح مرا حفظ کردی. " چند آیه بعد در همان کتاب ایوب جنبۀ دیگری از خلقت آدمی را می بینیم . یعنی بخش روحانی وجود او را. " اما روحی که در انسان است یعنی دم قادر مطلق آن است که انسان را فهم می بخشد . " ( ایوب 32 : 8 ) این جملات از کتاب ایوب با قسمت هایی از کتاب پیدایش که در رابطه با خلقت انسان است کاملاً هم خوانی دارد. خلقتی که در آن نفس خداوند از اعلی و خاک از زمین با یکدیگر متحد شدند و انسان کامل و ذی شخصیتی را بوجود آوردند
خداوندا تو را به خاطر بدنی که برایم سرشتی شکر می کنم . من از به هم پیوستن روح خدا از اعلی و خاک زمین از اسفل ساخته شده ام و اعلام می کنم که بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. آمین