قوت روزه
شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است
” و می گویند چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی ؟ جان خویش را رنجور ساختیم و در نیافتی ؟ از آن رو که شما در روزه خویش خشنودی خود را می جوئید و به کارگران خود ظلم روا می دارید . اینک به جهت نزاع و کشمکش روزه می گیرید برای اینکه شریرانه به یکدیگر مشت بزنید . با روزه ای که امروز می گیرید نمی توانید صدای خود را در عرش برین بشنوانید . آیا روزه ای که من می پسندم این است ؟ روزه ای که آدمی جان خود را رنجور می سازد سر خویش را همچون نی خم کند و بر پلاس و خاکستر بخوابد ؟ آیا این است آنچه روزه اش می نامید و آن را مقبول خدا می خوانید . ( اشعیا 58 : 3 – 5
برای افرادی که این آیه درباره شان نوشته شده روزه مورد قبول همان مراسم مذهبی است. همان نوع روزه ای که فریسیان در زمان عیسی می گرفتند. این افراد به جای اینکه خود را فروتن ساخته و توبه واقعی کنند کارهای دنیوی خود را ادامه می دادند و افکار شریرانه خود یعنی طمع و خودپرستی، غرور و ظلم را ادامه می دادند. روزه ای که باعث خشنودی خداوند است کاملاً با انگیزه ای دیگر است. ” آیا روزه ای که من می پسندم این نیست که زنجیر های عدالت را بگشایی و بندهای یوغ را باز کنی؟مظلومان را آزاد سازی و هر نوع یوغ را بشکنی ؟” ( آیه 6 ) هم کلام خداوند و هم تجربیات ما تصدیق می کنند که اسارتهایی وجود دارند که بر طرف نمی شود. بارهایی که از بین نمی روند. یوغهایی که شکسته نمی شوند و مظلومانی که هرگز آزاد نخواهند شد تا آنکه قوم خدا مخصوصاً رهبران از دستور خدا برای داشتن روزه و دعاییواقعی اطاعت کنند. اشعیا در کتاب خود دیدگاه و عملکرد صحیح ما را نسبت به نیازمندان و مظلومان توصیف می کند . ” که نان خود را با گرسنگان قسمت کنی و فقیران و بی خانمانان را به خانه خویش آوری ؟ و چون برهنه ای بینی او را بپوشانی و از که از گوشت تن توست خود را پنهان نسازی ؟ ( آیه 7 ) روزه باید به همراه سخاوت و بخشندگی عملی باشد و بر روابط ما با اطرافیان مان تاثیر بگذارد. مخصوصاً در مورد آنهایی که از لحاظ مادی به کمک ما نیاز دارند
خداوندا بخاطر خون عیسی تو را شکر می کنم. من از فرمان خدا برای روزه گرفتن و دعا به همان روشی که او می پسندد اطاعت می کنم . روشی که در آن من باید زنجیرها را بگشایم بند ها و یوغ ها را باز کنم و مظلومان را آزاد بسازم . اعلام می کنم که اعلام می کنم که شیطان هیچ جایی در من ندارد. هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد زیرا تمام ادعاهای او توسط خون عیسی تسویه شده است.آمین