شفا برای بدن
بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من
کلام خدا چنین می گوید که عیسی
" او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخمهایش شفا یافته اید " ( اول پطرس 2 : 24
او

را بر صلیب بر بدن خود حمل نمود و بر صلیب بدن او تبدیل به قربانی گناه شد. او زحماتی)رنجی) را که ما شایسته اش بودیم بر بدن خود حمل کرد تا ما بتوانیم از گناه آزاد شویم. ( متی 8 : 17 ) کلام خدا همچنین می گوید: عیسی بر بدن خود این بار را حمل نمود و توسط زخمهای او ما شفا یافتیم. (اول پطرس 2 : 24 را مطالعه کنید.) از دیدگاه خداوند آزادی ما از گناه هم اکنون مهیا شده است. خداوند نجات ما را تحقق بخشیده و این کار انجام شده است. نکته جالب اینجاست که عهد جدید شفا را مفهومی مرتبط با آینده نمی داند بلکه آنرا برای گذشته بکار می برد. ما در زمان مرگ عیسی از زخم های او شفا یافته ایم پس شفا هم اکنون برای ما مهیا شده است. ایمانداران گاهی از من می پرسند چطور بدانم که آیا اراده خداوند برای من این است که شفا بیابم یا نه ؟ معمولاً این پاسخ را می دهم اگر تو یک مسیحی متعهد هستی و با خون عیسی فدیه شده ای فکر می کنم سئوال اشتباهی می پرسی. این که چگونه بدانم آیا اراده خداوند برای من شفا است یا خیر سئوال صحیحی نیست بلکه سئوال صحیح این است که چگونه می توانم آن شفایی که خداوند برای من مهیا نموده را بدست آورم؟ هدف خداوند این است که کاملیت وجود ما را نجات داده و شفا بخشد. یعنی روح و جان و جسم مان را. چنانچه پولس می گوید : " خدای آرامش، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بیعیب محفوظ بماند. " ( اول تسالونیکیان 5 : 23
خداوندا تو را برای آنچه برای جسم من تدارک دیده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که بوسیله مرگ عیسی بر صلیب فدیه داده شده و شفا یافته ام و هدف خداوند این است که تمام وجود مرا محفوظ بدارد. یعنی روح و جان و جسم مرا. زیرا بدن من برای خداوند است و خداوند برای بدن من. آمین