پیش قدمی خداوند
من مقدس هستم
درست همانند فرایند های دیگر در تقدیس نیز خداوند قدم اول را بر می دارد نه انسان. یعنی این خداوند است که ابتدا ما را از عزل برمی گزیند. پس از آن وقایع زیر به ترتیب رخ می دهد. یک : روح القدس تأثیر گذاری خود را بر ما آغاز می کند. دوم : او ما را از راه فراخی که به سوی هلاکت می رود فرا می خواند. راهی که قبلاً می رفتیم. ( متی 13:7را مطالعه کنید.) سوم : او ما را روبروی حقیقت قرار می دهد و این حقیقت خود عیسی است. ( یوحنا 6:14 را مطالعه کنید. ) چهار: او به ما ایمانی عطا می کند تا بتوانیم حقیقت را باور کنیم. پنج : با ایمان به حقیقت ما نجات می یابیم. در افسسیان 8:2 پولس می نویسد که ما از طریق ایمان نجات یافته ایم و سپس به ما یاد آوری می کند که این ایمان از خود ما نشأت نگرفته است بلکه هدیه ای است از سوی روح القدس. یعنی ما می توانیم تقدیس را جدا شدن برای خداوند معنا کنیم. فرایند تقدیس قبل از آنکه ما شخصاً خداوند را بشناسیم در ما شروع می شود. هم پولس رسول و هم ارمیای نبی زمانی که در رحم مادرشان بودند تقدیس گشتند.(غلاطیان 15:1وارمیا 5:1 را مطالعه کنید .) خداوند مدتها قبل از آن که او را بشناسیم ما را برای خود جدا می کند
” به آنان که بنا بر پیش دانی خدای پدر به واسطۀ عمل تقدیس کنند روح و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان بر گزیده شده اند فیض و آرامش به فزونی بر شما باد. ” ( اول پطرس 2:1
انتخابی که خداوند از عزل انجام داد بر اساس پیش دانی او بود و هرگز انتخابی، تصادفی و بی پایه و اساس نبوده است. روح القدس ما را جدا می کند تا بتوانیم با ادعاهای مسیح رو به رو شویم و سپس به ما فیضی عطا می کند تا بتوانیم ازکلام خدا اطاعت کنیم. زمانی که ما اطاعت کردیم خون عیسی بر ما پاشیده می شود. در این متن از رسالۀ اول پطرس می بینیم این خداوند است که در فرایند تقدیس قدم اول را بر می دارد نه انسان. و اولین کسی که در این فرایند وارد عمل می شود روح القدس است
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای . اعلام می کنم که قدم اول در تقدیس را خود خداوند برداشته و این بر حسب انتخاب او از عزل بوده و این تصمیمی تصادفی نیست. من مقدس هستم. آمین