نتیجۀ کلمات ما
بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم
کل کتاب مقدس به ما نشان می دهد که واژه های ما مشخص کننده ای تقدیر ما هستند. همانطور که در امثال می خوانیم: " مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد " ( امثال 18 :21 ) زبان در زندگی ما یا حیات را به بار می آورد یا مرگ را. اگر اعتراف مثبت انجام دهیم محصول آن حیات است و اگر اعتراف منفی انجام دهیم محصول آن مرگ است. هر آنچه که ما با زبان مان اقرار کنیم نتیجه و میوۀ آن را خواهیم خورد این حقیقت را نیز می توان در واژه های که عیسی گفت مشاهده کرد. "اما به شما می گویم که مردم برای هر هر سخن پوچ که بر زبان برانند در روز داوری حساب خواهند داد زیرا با سخنان خود تبرئه خواهید شد و با سخنان خود محکوم خواهید گردید " ( متی 12 : 35 – 36 ) مسیحیان اغلب عبارات احمقانه ای بر زبان می آورند که باعث بی احترامی به نام خداوند می گردد و با این جمله خود را توجیه می کنند که منظوری نداشتم. اما عیسی گفت : " هر واژۀ ای که شما بکار ببرید." توجیه درستی نیست که شما سخنی را بگویید و سپس بگویید که منظوری از آن نداشتم. ما باید اعتراف صحیح خود را استوار نگاه داریم. تنها دو گزینه در ارتباط مان با مسیح و کلام خداوند وجود دارد. به آن اعتراف کنیم یا آن را انکار کنیم. یک بار دیگرعیسی می گوید
"هر که نزد مردم مرا اقرار کند من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد اما هر که مرا نزد مردم انکار کند من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد " ( متی 10 : 32 – 33
در اینجا دو گزینه وجود دارد گزینه سومی وجود ندارد. در مسائل روحانی هیچ نکته خنثی ای وجود ندارد
"هر که با من نیست بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد " ( متی 12 :30
ما یا باید اعتراف صحیح منطبق با نجات مان انجام دهیم یا اعتراف اشتباه. اعتراف اشتباه مان باعث نجات ما نمی شود
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم که در حضور مردم خداوندی عیسی را اعتراف می کنم و عیسی نیز در حضور پدر مان که در آسمان است نام مرا اعتراف خواهد کرد. زیرا من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم . آمین