اطاعت تحت فیض خداوند
من مقدس هستم
تفاوت بین اطاعت تحت شریعت و اطاعت تحت فیض چیست؟ هدف غایی آنها اطاعت از خداوند است اما این اطاعت ها هر کدام به طریق های مختلفی انجام می شود. برای روشن ساختن این نکته بیائید به یک فرمان ساده که هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید آمده نگاه کنیم. دقیقاً یک واژه در هر دو قسمت به کار رفته است. خواه بخواهیم تحت شریعت انجام دهیم خواه تحت فیض. درعهد عتیق خداوند از طریق موسی با اسرائیل سخن می گفت
" زیرا من یهوه هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم پس مقدس باشید زیرا که من قدوسم. " ( لاویان 45:11
در این متن " مقدس باشید " به معنای آن است که آنها باید یک سری قوانین بسیار پیچیده ای را حفظ می کردند که با جزئیات بسیار در کتاب لاویان ذکر شده است. در این مورد قدوسیت از طریق روش قانون گرایی کسب می شد. یعنی " این را بکن و آن را نکن. " متن عهد جدید خطاب به مسیحیانی نوشته شده که عیسی و کار نجات بخش او را پذیرفته اند
" چون فرزندانی مطیع دیگر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگی تان شکل دهد . بلکه هم چون آن قدوس که شما را فرا خوانده است شما نیز در همه رفتار خویش مقدس باشید چرا که نوشسته شده است مقدس باشید زیرا که من قدوسم . " ( اول پطرس 1 : 14 – 16
این قسمت دقیقاً از کتاب لاویان نقل قول شده است. بنابراین آیا این بدان معنا است که ما نیز باید دقیقاً قوانین عهد عتیق را دربارۀ قربانی حیوانات . کپک ها و ترشح هات بدن حفظ کنیم ؟ مطمئناً خیر. بنابراین احتمالاً او منظورش چیز دیگری بوده است. قدوسیت در شریعت یعنی این که " من باید همه این قوانین را انجام دهم " اما واکنش جایگزینی که از طریق ایمان صورت می گیرد می گوید: " من یک سری قوانین را رعایت نمی کنم بلکه من اجازه می دهم که عیسی با تمام قدوسیتش در من ساکن شده و از طریق من کار ک
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا خوانده ای. اعلام می کنم که قدوسیت از طریق حفظ قوانین بدست نمی آید بلکه از طریق فدیۀ عیسی به جای من حاصل می گردد. زیرا عیسی درون من ساکن است و او قدوسیت من است و من مقدس هستم . آمین