موفقیت در مسابقه
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
نهمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب 12 دیده می شود
” پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیائید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچید از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه ای که برای ما مقرر شده است بدویم . ” ( عبرانیان 12 :1
در ترجمه های انگلیسی دو واژه بیائید در این آیه وجود دارد و ترجمه ای بسیار عالی و دقیق از این متن است. اما در ترجمه یونانی اولین عبارت که می گوید ” بیائید هر بار اضافی و گناه را دور کنیم ” به این صورت دیده نمی شود بلکه وجه وصفی دارد که چنین خوانده می شود. ” بیائید با استقامت و با کنار گذاشتن هر گونه بار اضافی در مسابقه بدویم. ” و در واقع بیائید اصلی برای دویدن با استقامت در مسابقه ای بکار رفته که در مقابل ما مقرر شده است. در این آیات و آیات دیگر در عهد جدید زندگی مسیحی به مسابقه ای تشبیه شده و این تمثیل نشان دهنده آن است که مسیری مشخص پیش روی ما تعیین شده است و موفقیت در زندگی مسیحی یعنی پیمودن مسیر بر اساس قوانین مسابقه است. بنابراین با دانستن این حقیقت ما با مسابقه ای روبرو هستیم که برای ما مقرر شده است. عهد جدید به ما می گوید برای کسب پیروزی در این مسابقه باید چهار خصوصیت داشته باشیم. 1 – دیدگاه صحیح 2 – کنترل نفس 3 – داشتن استقامت و 4- این که چشمانمان بر عیسی متمرکز باشد. اگر ما این خصوصیات را مد نظر داشته باشیم درآن زمان است که می توانیم مسابقه را به پایان رسانده و ایمان خود را حفظ کنی
خداوند از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا با استقامت ادامه دهم. اعلام می کنم که می خواهم با دیدگاهی صحیح ، کنترل نفس ، داشتن استقامت و تمرکز بر عیسی این مسابقه را به پایان برسانم و ایمانم را حفظ کنم. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین