هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رساند
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
" زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. " ( کولسیان 1 :13 – 14
از طریق ایمان به عیسی و مرگ فداکارانۀ او خداوند ما را از قدرت تاریکی رهانیده است. دقت کنید واژه قدرت در زبان اصلی ( یونانی ) همان کلمه اقتدار است. شیطان بر آنانی که نا مطیع هستند، بی ایمانند و نجات را ندارند اقتدار دارد. اما از طریق عیسی ما از قلمرو تاریکی رهایی یافته و به پادشاهی پسر او منتقل شده ایم. پسری که در او رهایی یعنی آمرزش گناهان را داریم . دقت کنید که واژۀ رهایی یا فدیه به این معنا است که ما باز خریده شده ایم و دیگر تحت قدرت لعنت نیستیم. زیرا مسیح در راه ما مرد و خون خود را ریخت تا ما را فدیه دهد
" آن که گناه میکند از ابلیس است، زیرا ابلیس از همان آغاز گناه کرده و میکند. از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد. " (اول یوحنا 3 : 8
اما چرا عیسی آمد؟ تا کارهای شریر را باطل سازد. تاثیراتی چون لعنت را باطل سازد
" اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید، و هیچچیز به شما آسیب نخواهد رسانید. " ( لوقا 10 : 19
ممکن است شیطان قدرت داشته باشد اما عیسی به ما قدرتی فراتر از او بخشیده تا دیگر هیچ چیز به ما آسیب نرساند
خداوندا از تو به خاطر بخششت متشکرم. اعلام می کنم که عیسی مرا از قلمرو تاریکی رهایی بخشیده و به من قوتی بخشیده که فراتر از قوت شیطان است. بنابراین هیچ چیز نمی تواند به من آسیب برساند.من بخشیده شده و از گناهانم رهایی یافته ام. آمین