باز خرید کامل
با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام
در رومیان درباره دو پادشاهی با قوانین متضاد سخن گفته می شود. قوانین شیطان که قوانین گناه و مرگ هستند و قوانین پادشاهی خداوند که قوانین روح حیات در مسیح است
” زیرا در مسیح قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد . ” ( رومیان 8 : 2
ما دیگر تحت تسلط شیطان نیستیم. قوانین ملکوت او دیگر بر ما تاثیری ندارد. زیرا ما متعلق به پادشاهی دیگری هستیم. تمامیت وجود ما یعنی روح و جان و جسم ما به پادشاهی جدیدی منتقل شده است. این تبادل ازطریق خون عیسی اتفاق می افتد و توسط خون اوست که ما تقدیس شده پاک گشته و برای خداوند جدا می شویم . اکنون ببینیم که معنی این انتقال برای جسم یک ایماندار به چه معنایی است؟ به این آیه دقت کنید
” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شما است و او را از خدا یافته اید ؟ و دیگر از آن خود نیستید ؟ به بهایی خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید . “( اول قرنتیان 6 : 19 – 20
واژۀ به ” بهایی خریده شده اید ” ما را به موضوع باز خرید بازمی گرداند. ما بوسیله خون مسیح از دستان شیطان باز خرید شده ایم . چه قسمت از وجود ما باز خرید شده است ؟ آیا تنها روح ما باز خرید شده است؟ خیر هم روح و هم بدن های ما متعلق به خداوندمان عیسی است. زیرا او توسط خون خود بهای کامل آزادی ما را پرداخته و ما را فدیه داده است
پدر جان تو را بخاطر خون با ارزش عیسی شکر می کنم . اعلام می کنم که به طور کامل از پادشاهی شیطان خریداری شده و به پادشاهی خداوند منتقل گشته ام . روح و جسم من متعلق به خداست زیرا عیسی بهای کامل آزادی مرا پرداخته و مرا با خون گرانبهای خود خریده است . از طریق خون عیسی تقدیس شده پاک گشته ام و برای خداوند جدا شده ام. آمین