ضرورت شکرگزاری
بیائید شکر گزار باشیم
بیائید به شرایط دنیا در روزهای آخر نگاه کنیم. می دانیم که در آینده با لرزه ای شدید مواجه خواهیم شد. ( عبرانیان 12 : 25 – 27 را مطالعه کنید.) اکنون به فروپاشی شخصیت ها، اخلاقیات و استاندارد ها نگاه کنید. پولس می گوید
” اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد .مردمان خودپرست ، پول دوست ، لاف زن ، متکبر ، ناسزاگو ، نافرمان به والدین ، ناسپاس ، ناپاک ، بی عاطفه ، بی گذشت ، غیبت گو ، بی بندوبار ، وحشی ، دشمن نیکوئی ، خیانتکار ، بی مبالات و خود پسند خواهند بود. لذت را بیشتر از خدا دوست خواهند داشت و هر چند صورت ظاهر دینداری دارند منکر قدرت آن خواهند بود از چنین کسان دوری گزین . ” ( دوم تیموتائوس 3 : 1 -5
این لیستی وحشتناک از مشکلات اخلاقی و نزول معیارها است که علامت انتهای این عصر است. حدس من این است که اگر بار دیگر این لیست را مرور کنید می فهمید که بسیاری از این مشکلات شخصیتی هم اکنون وجود دارد و درست در میانه این لیست گفته شده که مردم نافرمان به والدین ، ناسپاس و ناپاک و بی عاطفه می گردند. به این ارتباط دقت کنید. ناسپاسی در کنار ناپاکی آمده است. شما نمی توانید ناسپاس باشید و پاک بمانید. خداوند ما آتش فروبرنده است. (برای مثال عبرانیان 12 : 29 را مطالعه کنید.) او از ما انتظار دارد که او را با قدوسیت خدمت کنیم و این انتظار او به جا است. همچنین باید او را با روحیۀ شکرگزار خدمت کنیم و با سپاس گزاری به حضورش برویم. بیائید سپاس گزار باشیم تا بتوانیم خدمتی شایسته داشته باشیم و او را با ترسی آمیخته با احترام خدمت کنیم . ( آیه 28 را مزالعه کنید
خداوندا تو را به خاطر آنچه برایم انجام داده ای شکر می کنم. اعلام می کنم که از آن رو که خداوند ما آتش فرو برنده است من نیز او را با پاکی و سپاس گزاری خدمت خواهم کرد. زیرا من باید شکرگزار باشم . آمین