صلح و کامیابی
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور 122 : 6 ) این بدان معنا است که ما باید برای صلح و سلامتی بدن مسیح دعا کنیم. ما نه تنها باید برای نیازهای کوچک خود در دعا باشیم بلکه باید برای نیاز های کلی بدن مسیح نیز دعا کنیم. ما خوانده نشده ایم که دیگر مسیحیان را قضاوت کنیم. ما خوانده شده ایم که برای آن ها دعا کنیم
“در میان برجهایت امنیت حکمفرما باشد و در میان باروهایت صلح و سلامت ” ( مزمور 7:122
من ایمان دارم که این آیه نظم الهی را به تصویر می کشد. زمانی که ما آرامش داریم در آن زمان است که صلح و سلامتی و کامیابی نیز خواهیم داشت. زمانی که ما با یکدیگر در جنگ هستیم و علیه یکدیگر بر می خیزیم و یکدیگر را تحقیر می کنیم در آن زمان نمی توانیم کامیاب باشیم. بنابراین اول صلح وسپس کامیابی. در آیۀ 8 چنین می خوانیم: ” به خاطر برادران و یارانم می گویم صلح وسلامت بر تو باد ” اکنون اصل اساسی دیگری را به این مطلب اضافه می کنم. ما باید از هر گونه خود محوری گریزان باشیم. خود محوری زندانی است که شیطان آن را ایجاد می کند. هر چه بیشتر شیطان شما را به خودتان مشغول کند بیشتر شما را تحت اختیار خود خواهد داشت. با صدها فردی که محتاج آزادی از روح های شریر بودند برخورد داشته ام و فهمیدم که خصوصیت مشترک این افراد این است که همه آنها خود محور بودند. ما با تلاشی آگاهانه و انتخابی آزادانه باید از خود محوری رهایی یابیم. این عبارت آیه 8 را دوست دارم به خاطر برادران و یارانم می گویم. این کافی نیست که همه چیز برای من و بر وفق مراد من پیش برود بلکه من می خواهم دربارۀ نیاز های برادران و یارانم نیز نگران باشم. مسیحیان از زمینه های دیگر از فرقه های دیگر و از گروه های دیگر و غیره
خداوندا از تو متشکرم به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای. اعلام می کنم که در میان برج هایت امنیت حکمفرما باشد و در میان باروهایت صلح وسلامتی . من برای صلح و سلامت اورشلیم دعا می کنم باشد که دوستدارانت در صلح و آرامش باشند . آمین