Posts tagged with ‘تغذیۀ روحانی،انسانیت کهنه’

4 Items

نان روزانه 24 آگوست 2020,تغذیۀ روحانی

by admin

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود. گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]

نان روزانه 6 جون 2020،جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته

by admin

جایگزینی برای انسانیت گناهکار گذشته من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم برای رهایی کامل از قلمرو گناه خداوند در سه مرحله عمل می کند. پیش از هر چیز او باید با گناه ما برخورد کند یعنی با تمام کارهای گناه آلودی که تا کنون مرتکب شده ایم. از آنجا که عیسی جریمه کامل […]

نان روزانه 24 آگوست 2019،تغذیۀ روحانی

by admin

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]

نان روزانه 24 آگوست 2017،تغذیۀ روحانی

by admin

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]